PRISER

Vi satser på å ha priser som er konkurransedyktige i lys av den service- og kvalitetsstandard vi stiller. Som utgangspunkt fakturerer vi for et hvert oppdrag etter medgått tid. Timeprisen for oppdrag som ikke dekkes av fri rettshjelp er på 1600 kroner for privatpersoner og mellom 1600-1800 kroner for bedrifter. For advokatassistent er timesalæret på 1000 kroner. I tillegg påløper merverdiavgift til staten.

Timeprisen blir avtalt på forhånd i forbindelse med hvert enkelt oppdrag, og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Prisen dekker alt arbeidet advokaten utfører. Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten. Eksempler på dette kan være, reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysingsgebyrer med mer.

For de som er medlem av huseiernes landsforbund, har Advokat Njøsen AS inngått egen avtale om redusert timepris.

I enkelte saker vil vi kunne tilby avtale om en fastpris eller maksimalpris. Det kan for eksempel gjelde bistand med testament, ektepakt, samboeravtale, avtale om daglig omsorg/samvær og husleiekontrakt. Da det kan være store variasjoner i kompleksiteten og arbeidsmengden også knyttet til slike saker, har vi ikke generelle fastprissatser, slik at dette må avtales særskilt ved det enkelte oppdrag.

I en del saker vil advokatkostnadene helt eller delvis dekkes av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp, eller av et forsikringsselskap. Det siste vil for eksempel ofte gjelde i tvistesaker tilknyttet fast eiendom. I straffesaker betaler det offentlige i stor utstrekning for nødvendig advokatbistand til siktede, og i en del tilfeller også til fornærmede. I alle saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats. Den er for 2019 på 1040,- kroner.

KONTAKT

Telefon: 995 76 437

Mail: advokat@njosen.no
Postadresse: Postboks 8 – 3561 Hemsedal
Besøksadresse: Sentrumsvegen 130 – 3550 Gol

8 + 3 =