FAGOMRÅDER

FAMILIE- OG ARVERETT

Familierett

Dette fagområdet omfatter de økonomiske og juridiske forhold mellom ektefeller og samboende innbyrdes, og rettsreglene omkring foreldre og barn. Selv om de juridiske problemene først og fremst oppstår som en følge av samlivsbrudd, kan samboeravtaler og ektepakter som sier noe om partenes økonomiske forhold under samlivet, også ha en konfliktreduserende virkning ved et eventuelt brudd. Advokat Njøsen AS bistår både med å sette opp avtaler, og ved tvist i forbindelse med samlivsbrudd.

Det anbefales at man søker juridisk bistand ved samlivsbrudd. I en slik situasjon er mange for følelses­messig opprørt til å kunne ivareta sine økonomiske interesser på en forsvarlig måte. Det er vanskeligere å få forandret på en urimelig skifteavtale i ettertid enn å forhandle frem en som er balansert og rimelig i utgangspunktet. Advokat Njøsen AS bistår også med prosedyre­oppdrag.

Et stort antall tvister gjelder barna. Så lenge foreldrene lever sammen, spiller rettsreglene og rettsapparatet liten rolle (Et viktig unntak gjelder der omsorgs­situasjonen er slik at barnevernloven kan komme til anvendelse). Her er det begrenset hvor mye som kan forebygges ved avtaler mellom foreldrene mens de bor sammen, for eksempel om delt bosted, da slike avtaler ikke tillegges bindende virkning av domstolene.

Likevel kan det ofte være fornuftig å søke juridisk rådgivning hos en advokat hvis man tror at et samlivsbrudd er forestående. Både faktiske handlinger og rettslige disposisjoner før samlivsbrudd kan få stor betydning for ens senere posisjon i forhold til barna. Ved samlivsbrudd der det er felles barn under 16 år, er mekling ved et familievernkontor obligatorisk. En mekler vil kunne være til mer eller mindre god hjelp med å lage en avtale om hvor barnet skal bo fast og om samværsordning. Men meklerne vil i begrenset grad kjenne til de mange juridiske spørsmålene som reiser seg, knyttet til både barneloven og andre temaer, slik som barnetrygd og barnebidrag.

Arv

Store verdier overføres årlig til etterlatte i form av arv, og fordeling resulterer i mange  vanskelige tvister. I tillegg til de juridiske spørsmålene kan det være både praktiske og følelsesmessige sider ved et arveoppgjør som gjør det fornuftig å engasjere en erfaren advokat på dette området. I Advokat Njøsen AS har vi fokus på løsninger fremfor å fremheve konflikt, men tar om nødvendig også saker for domstolene. Vi bidrar også gjerne med forebygging av tvister gjennom opprettelse av testament og med arveplanlegging. Friheten til å bestemme over det man etterlater seg er større enn mange tror, også om man har livsarvinger (barn).

BISTANDSADVOKAT

Den som mener seg utsatt for en straffbar handling, kalles i straffesaker for fornærmede. Fornærmede har rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige i saker om seksuelle overgrep, familievold og alvorlige voldssaker generelt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og overtredelse av besøksforbud. Etterlatte i en drapssak kan også ha rett til juridisk hjelp. Man kan også få advokatbistand betalt av det offentlige i saker om erstatnings­krav mot voldsutøver.

BOSTYRER

Advokat Njøsen AS tar på seg bostyreroppdrag for Tingretten (kalles gjerne Skifteretten ved disse oppdragene) innenfor konkurs, tvangsoppløsning, dødsbo og skifte ved skilsmisse­oppgjør.Bostyrers hovedoppgaver er å forvalte boet, og fordele eiendeler/verdier.

Ved konkurs og tvangsoppløsning vil bobestyreren bl.a. undersøke om noen av skyldnerens transaksjoner forut for konkursåpningen kan omstøtes. Dette gjelder bl.a. gaver til skyldnerens nærstående og ekstraordinære betalinger til noen av kreditorene. Bostyrer har også i oppgave å undersøke om skyldneren kan antas å ha gjort seg skyldig i unndragelse av eiendeler under bobehandlingen, straffbare forhold i forbindelse med sin økonomiske virksomhet mv. Foreligger det indikasjoner på dette, sendes innberetningen også til politiet.

FAST EIENDOM

Advokatkontoret har bred erfaring på de ulike områdene som gjelder fast eiendoms rettsforhold. Dette innbefatter blant annet utleie, kjøpstvister om mangler ved bolig, tomtefeste og naborett, samt saker etter borettslagsloven og eierseksjonsloven.

Da advokat Njøsen har lang fartstid i Norske Boligbyggelags Landsforbund, er saker etter borettslagsloven og eierseksjonsloven et av hennes spesialområder. Har du spørsmål om rettsforholdene her, er det bare å kontakte oss. Vi tar oss av alt fra hvorvidt et general­forsamlingsvedtak er lovlig fattet til oppløsning av borettslaget.

FORRETNINGSJUSS

Selskapsrett

Advokat Njøsen AS yter rådgivning ved valg av selskapsform, og hjelper deg med det praktiske knyttet til registrering av selskap, andre typer foretak, stiftelser m.v. Området omfatter bl.a. aksjelovene, borettslagsloven, boligbyggelagsloven, lov om stiftelser og selskapsloven. For selskaper bistår vi bl.a. ved utforming og gjennomføring av selskapsbeslutninger samt avtaler og tvisteløsning mellom eierne. Vi kan bistå ved vedtak knyttet til den daglige drift eller gjennomføring av mer ekstraordinære beslutninger som oppsigelser m.m. Organisasjoner som idrettslag og foreninger har ofte andre rettslige utfordringer, som vi også kan rådgi om.

Kontraktsrett

Når man bistår klienter med å inngå kontrakter, er det viktig å analysere klientens behov og å sørge for at behovene ivaretas i forhandlinger og utforming av den endelige avtalen. En god avtale skal bl.a. presist angi partenes rettigheter og forpliktelser, den skal være konsistent og den skal beskrive virkningen av unormal utvikling av avtaleforholdet. En kontrakt skal både tåle gode og dårlige samarbeidsklimaer. Advokat Njøsen AS har betydelig erfaring i kontraktsutforming.

KONTAKT

Telefon: 995 76 437

Mail: advokat@njosen.no
Postadresse: Postboks 8 – 3561 Hemsedal
Besøksadresse: Sentrumsvegen 130 – 3550 Gol

3 + 3 =